Privacyverklaring Van Vliet Financiële Zorg

Inleiding:
Deze verklaring is van toepassing op alle door Van Vliet Financiële Zorg geleverde producten en diensten.

Van Vliet Financiële Zorg, gevestigd te Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Van Vliet Financiële Zorg verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Van Vliet Financiële Zorg van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door  Van Vliet Financiële Zorg in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres 
 • Bankgegevens

Verwerkt Van Vliet Financiële Zorg ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Van Vliet Financiële Zorg verwerkt geen  bijzondere persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben
Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van Van Vliet Financiële Zorg , dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden: 
 

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. 
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren. 
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Van Vliet Financiële Zorg. Bijvoorbeeld om u via een nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Van Vliet Financiële Zorg. Wilt u niet benaderd worden via een nieuwsbrief, dan heeft u de mogelijkheid dit aan te geven en zich uit te schrijven.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Van Vliet Financiële Zorg gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Van Vliet Financiële Zorg zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring. 

Hoe lang we gegevens bewaren
Van Vliet Financiële Zorg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na beëindiging van de opdracht worden uw gegevens bewaard voor de duur zoals deze door de wet is bepaald.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden.
Van Vliet Financiële Zorg verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of indien dit geschiedt met schriftelijke toestemming van u. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)
Van Vliet Financiële Zorg gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar .

Beveiliging
Van Vliet Financiële Zorg hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Van Vliet Financiële Zorg heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Van Vliet Financiële Zorg toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Van Vliet Financiële Zorg gebruik maakt van de diensten van derden, zal Van Vliet Financiële Zorg in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. 

Uw privacy rechten
Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Van Vliet Financiële Zorg u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via

Vragen 
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via .

Dit privacy statement is opgesteld 05-01-2021
 

Save
Cookies gebruikersvoorkeuren
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Als u het gebruik van cookies weigert, werkt deze website mogelijk niet zoals verwacht.
Alles accepteren
Alles weigeren
Meer informatie
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Accepteren
Weigeren
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accepteren
Weigeren
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
Accepteren
Weigeren